• Boek 2 Artikel 21 (2:21 BW)

  Ontbinding door rechter

  1. De rechtbank ontbindt een rechtspersoon, indien:
   1. aan zijn totstandkoming gebreken kleven;
   2. zijn statuten niet aan de eisen der wet voldoen;
   3. hij niet onder de wettelijke omschrijving van zijn rechtsvorm valt.
  2. De rechtbank ontbindt de rechtspersoon niet, indien zij hem een termijn vergund heeft en hij na afloop daarvan een rechtspersoon is die aan de eisen van de wet voldoet.
  3. De rechtbank kan een rechtspersoon ontbinden, indien deze de in dit boek voor zijn rechtsvorm gestelde verboden overtreedt of in ernstige mate in strijd met zijn statuten handelt.
  4. De ontbinding wordt uitgesproken op verzoek van een belanghebbende of het openbaar ministerie.