• Boek 5 Artikel 70 (5:70 BW)

  Erfdienstbaarheid

  1. Een erfdienstbaarheid is een last, waarmede een onroerende zaak - het dienende erf - ten behoeve van een andere onroerende zaak - het heersende erf - is bezwaard.
  2. In de akte van vestiging van een erfdienstbaarheid kan aan de eigenaar van het heersende erf de verplichting worden opgelegd aan de eigenaar van het dienende erf op al dan niet regelmatig terugkerende tijdstippen een geldsom - de retributie - te betalen.

  Jurisprudentie

  Rechtbank Rotterdam, 8 juli 2015, ECLI:NL:RBROT:2015:5181.

  Een burengeschil over een tegelpad dat is gelegen tussen de twee (hoek)woningen. Is er sprake van een erfdienstbaarheid, in de vorm van een recht van overpad?

  Rechtbank Midden-Nederland, 1 november 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:5558.

  Eiser vordert een verklaring voor recht dat sprake is van een erfdienstbaarheid: het recht van weg om te komen en te gaan van en naar de openbare weg vanaf het heersende erf over het dienende erf, en de gedaagden de last op te leggen om hun onrechtmatige handelingen dan wel de onrechtmatige toestand te staken dan wel te beëindigen, in die zin dat eiser in staat is om daadwerkelijk van hun recht van erfdienstbaarheid gebruik te maken.