• Boek 6 Artikel 165 (6:165 BW)

  Geestelijke of lichamelijke tekortkoming

  1. De omstandigheid dat een als een doen te beschouwen gedraging van een persoon van veertien jaren of ouder verricht is onder invloed van een geestelijke of lichamelijke tekortkoming, is geen beletsel haar als een onrechtmatige daad aan de dader toe te rekenen.
  2. Is jegens de benadeelde tevens een derde wegens onvoldoende toezicht aansprakelijk, dan is deze derde jegens de dader verplicht tot bijdragen in de schadevergoeding voor het gehele bedrag van zijn aansprakelijkheid jegens de benadeelde.

  Jurisprudentie

  Hoge Raad, 29 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:147
  Toerekenbaarheid van gedraging begaan onder invloed van geestelijke of lichamelijke tekortkoming als bedoeld in artikel 6:165 BW.