• Boek 6 Artikel 168 (6:168 BW)

    Maatschappelijke belangen

    1. De rechter kan een vordering, strekkende tot verbod van een onrechtmatige gedraging, afwijzen op de grond dat deze gedraging op grond van zwaarwegende maatschappelijke belangen behoort te worden geduld. De benadeelde behoudt zijn recht op vergoeding van de schade overeenkomstig de onderhavige titel.
    2. In het geval van artikel 170 is de ondergeschikte voor deze schade niet aansprakelijk.
    3. Wordt aan een veroordeling tot schadevergoeding of tot het stellen van zekerheid daarvoor niet voldaan, dan kan de rechter alsnog een verbod van de gedraging opleggen.

    Jurisprudentie