• Boek 6 Artikel 59 (6:59 BW)

    Opschorten schuldenaar

    1. De schuldeiser komt eveneens in verzuim, wanneer hij ten gevolge van hem toe te rekenen omstandigheden niet voldoet aan een verplichting zijnerzijds jegens de schuldenaar en deze op die grond bevoegdelijk de nakoming van zijn verbintenis jegens de schuldeiser opschort.

    Jurisprudentie

    Geen jurisprudentie beschikbaar.