• Boek 6 Artikel 74 (6:74 BW)

  Wanprestatie

  1. Iedere tekortkoming in de nakoming van een verbintenis verplicht de schuldenaar de schade die de schuldeiser daardoor lijdt te vergoeden, tenzij de tekortkoming de schuldenaar niet kan worden toegerekend.
  2. Voor zover nakoming niet reeds blijvend onmogelijk is, vindt lid 1 slechts toepassing met inachtneming van hetgeen is bepaald in de tweede paragraafbetreffende het verzuim van de schuldenaar.

  Jurisprudentie

  • Hoge Raad, 7 april 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU8176 (Betonstaf/Ballast Nedam)

   Als een bepaald resultaat door de schuldenaar is toegezegd en dit resultaat niet wordt behaald is dit feit op zich niet-voldoende voor kwalificatie als toerekenbare tekortkoming

  • Hoge Raad, 27 april 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB1338 (Oerlemans/Driessen)

   Een gebrek in een door hem verkocht product is, in beginsel, ook al tekortkoming toerekenbaar aan de schuldenaar. Ook als hij het gebrek niet kende, noch behoorde te kennen.

  • Rechtbank Noord-Nederland, 5 augustus 2014, ECLI:NL:RBNNE:2014:3818

   Een tekortkoming in uitgevoerd schilderwerk levert schade als bedoeld in art. 6:74 BW op.