• Boek 6 Artikel 74 (6:74 BW)

  Wanprestatie

  1. Iedere tekortkoming in de nakoming van een verbintenis verplicht de schuldenaar de schade die de schuldeiser daardoor lijdt te vergoeden, tenzij de tekortkoming de schuldenaar niet kan worden toegerekend.
  2. Voor zover nakoming niet reeds blijvend onmogelijk is, vindt lid 1 slechts toepassing met inachtneming van hetgeen is bepaald in de tweede paragraafbetreffende het verzuim van de schuldenaar.

  Toelichting


  Artikel 6:74 BW gaat over wanprestatie. Onder wanprestatie vallen alle gevallen waarin de prestatie van een schuldenaar achterblijft bij datgene dat de verbintenis verplicht. Er kan pas sprake zijn van een tekortkoming wanneer de schuldenaar in verzuim is (artikel 6:81 BW). Daarnaast moet worden vastgesteld of de tekortkoming de schuldenaar kan worden toegerekend/verweten. Hierbij geldt de zorgvuldige schuldenaar als norm. Hiermee wordt de redelijk handelende schuldenaar aangeduid. Gekeken wordt naar hoe deze schuldenaar in hetzelfde geval gehandeld zou hebben. Indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming is de schuldenaar in beginsel gehouden de door de schuldeiser geleden schade te vergoeden.

  Verder volgt uit het artikel dat als nakoming blijvend onmogelijk de schuldeiser zonder aanmaning schadevergoeding kan vorderen. Als nakoming nog wel mogelijk is geldt dat verzuim van de schuldenaar vereist is. In beginsel is hiervoor een ingebrekestelling vereist (artikel 6:82 BW).

  Jurisprudentie


  Hoge Raad, 7 april 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU8176 (Betonstaf/Ballast Nedam)

  Als een bepaald resultaat door de schuldenaar is toegezegd en dit resultaat niet wordt behaald is dit feit op zich niet-voldoende voor kwalificatie als toerekenbare tekortkoming

  Hoge Raad, 27 april 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB1338 (Oerlemans/Driessen)

  Een gebrek in een door hem verkocht product is, in beginsel, ook al tekortkoming toerekenbaar aan de schuldenaar. Ook als hij het gebrek niet kende, noch behoorde te kennen.

  Rechtbank Noord-Nederland, 5 augustus 2014, ECLI:NL:RBNNE:2014:3818

  Een tekortkoming in uitgevoerd schilderwerk levert schade als bedoeld in art. 6:74 BW op.