• Boek 6 Artikel 80 (6:80 BW)

  Rechten voor opeisbaarheid

  1. De gevolgen van niet-nakoming treden reeds in voordat de vordering opeisbaar is:
   1. indien vaststaat dat nakoming zonder tekortkoming onmogelijk zal zijn;
   2. indien de schuldeiser uit een mededeling van de schuldenaar moet afleiden dat deze in de nakoming zal tekortschieten; of
   3. indien de schuldeiser goede gronden heeft te vrezen dat de schuldenaar in de nakoming zal tekortschieten en deze niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning met opgave van die gronden om zich binnen een bij die aanmaning gestelde redelijke termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen.
  2. Het oorspronkelijke tijdstip van opeisbaarheid blijft gelden voor de verschuldigdheid van schadevergoeding wegens vertraging en de toerekening aan de schuldenaar van onmogelijk worden van nakoming tijdens zijn verzuim.

  Jurisprudentie

  Hoge Raad, 9 juli 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM2334
  In beginsel geldt in geval van een duurovereenkomst, als huur, dat een schuldenaar in verzuim moet zijn. Daarvoor is in beginsel een ingebrekestelling als bedoeld in artikel 6:82 BW noodzakelijk.