• Boek 6 Artikel 83 (6:83 BW)

  Verzuim zonder ingebrekestelling

  1. Het verzuim treedt zonder ingebrekestelling in:
   1. wanneer een voor de voldoening bepaalde termijn verstrijkt zonder dat de verbintenis is nagekomen, tenzij blijkt dat de termijn een andere strekking heeft.
   2. wanneer de verbintenis voortvloeit uit onrechtmatige daad of strekt tot schadevergoeding als bedoeld inartikel 74 lid 1en de verbintenis niet terstond wordt nagekomen;
   3. wanneer de schuldeiser uit een mededeling van de schuldenaar moet afleiden dat deze in de nakoming van de verbintenis zal tekortschieten.

  Jurisprudentie

  • Hoge Raad, 4 oktober 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE4358

   Naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid kan het onaanvaardbaar zijn dat een schuldenaar zich op het ontbreken van een ingebrekestelling kan beroepen. Hiervoor zijn de omstandigheden van het geval doorslaggevend.

  • Hoge Raad, 12 september 2003, ECLI:NL:HR:2003:AI0827

   Niet altijd is voor het intreden van verzuim een voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling noodzakelijk.

  • Hoge Raad, 9 juli 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM2334 (Renault Nederland/Nieuwkoop Auto’s)

   Een mededeling dat hij tekort zal schieten, als bedoeld in artikel 6:83 sub c BW, moet rechtstreeks afkomstig zijn van de schuldenaar.