• Boek 6 Artikel 92 (6:92 BW)

  Boetebeding inroepen

  1. De schuldeiser kan geen nakoming vorderen zowel van het boetebeding als van de verbintenis waaraan het boetebeding verbonden is.
  2. Hetgeen ingevolge een boetebeding verschuldigd is treedt in de plaats van de schadevergoeding op grond van de wet.
  3. De schuldeiser kan geen nakoming vorderen van het boetebeding, indien de tekortkoming niet aan de schuldenaar kan worden toegerekend.

  Jurisprudentie

  Hoge Raad, 7 februari 2014, ECLI:NL:HR:2014:259
  Als sprake is van geleden schade kan de vordering de waarde van de contractuele boete overstijgen.