• Boek 6 Artikel 98 (6:98 BW)

  Causaal verband schade

  1. Voor vergoeding komt slechts in aanmerking schade die in zodanig verband staat met de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid van de schuldenaar berust, dat zij hem, mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en van de schade, als een gevolg van deze gebeurtenis kan worden toegerekend.

  Jurisprudentie

  Hoge Raad, 23 mei 2014 ,ECLI:NL:HR:2014:1212
  Burgemeester trekt exploitatievergunningen prostitutie-inrichtingen in na negatief Bibob-advies. In beroep wordt intrekkingsbesluit vernietigd omdat Bibob-advies onvoldoende basis biedt voor intrekking vergunningen. Is de Staat aansprakelijk voor schade als gevolg van het Bibob-advies? Maatstaf; moedwillig verstrekken van onjuiste informatie of anderszins laakbaar handelen niet vereist. Causaal verband; art. 6:98 BW. 

  Hoge Raad, 29 april 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ2935
  Voorbeeld van schade in de zin van artikel 6:98 BW, en bijbehorende toetreding van die schade.