• Boek 7 Artikel 400 (7:400 BW)

  Overeenkomst van opdracht

  1. De overeenkomst van opdracht is de overeenkomst waarbij de ene partij, de opdrachtnemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden te verrichten die in iets anders bestaan dan het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard, het bewaren van zaken, het uitgeven van werken of het vervoeren of doen vervoeren van personen of zaken.
  2. De artikelen 401-412 zijn, onverminderd artikel 413, van toepassing, tenzij iets anders voortvloeit uit de wet, de inhoud of aard van de overeenkomst van opdracht of van een andere rechtshandeling, of de gewoonte.

  Toelichting

  Wat is een overeenkomst van opdracht?

  Een overeenkomst van opdracht is een overeenkomst waarbij de ene partij een opdracht aanneemt van een ander. De partijen worden opdrachtnemer en opdrachtgever genoemd. Een overeenkomst van opdracht moet betrekking hebben op het verrichten van werkzaamheden voor de opdrachtgever.

  Geen overeenkomst van opdracht

  Ook andere overeenkomsten zien op het verrichten van werkzaamheden, maar vallen niet onder het begrip overeenkomst van opdracht. Het belangrijkste voorbeeld hiervan zijn arbeidsovereenkomsten.

  De opdrachtnemer

  De belangrijkste verplichting van de opdrachtnemer is dat hij zijn werkzaamheden als goed opdrachtnemer moet uitvoeren. Daarnaast is hij verplicht de werkzaamheden zelf uit te voeren. Hiervan mag slechts worden afgeweken als dit expliciet uit de overeenkomst voortvloeit.

  Daarnaast moet de opdrachtnemer in beginsel de aanwijzingen van de opdrachtgever opvolgen. Ook moet de opdrachtnemer de opdrachtgever op de hoogte houden van zijn werkzaamheden.

  De opdrachtgever

  De opdrachtgever is verplicht om het loon van de opdrachtnemer te betalen, zodra de opdracht is volbracht. Als de onkosten niet expliciet in het loon zijn opgenomen, is de opdrachtgever verplicht deze te vergoeden.

  Meerdere opdrachtgevers

  In gevallen waarin meerdere opdrachtgevers een opdracht hebben gegeven, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen. Dit betekent dat zij afzonderlijk voor het gehele bedrag (bijvoorbeeld van loon) kunnen worden aangesproken.

  Overeenkomst van opdracht opzeggen

  In beginsel kan een opdrachtgever een overeenkomst van opdracht ten alle tijde opzeggen. Uit de jurisprudentie volgt echter dat de redelijkheid en billijkheid met zich brengen dat opzegging niet altijd mogelijk is.

  Een opdrachtnemer mag een overeenkomst van opdracht alleen opzeggen als sprake is van gewichtige redenen. Denk bijvoorbeeld aan veelvuldige en (erg) onredelijke aanwijzingen door de opdrachtgever.