• Boek 7 Artikel 610 (7:610 BW)

  Arbeidsovereenkomst

  1. De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
  2. Indien een overeenkomst zowel aan de omschrijving van lid 1 voldoet als aan die van een andere door de wet geregelde bijzondere soort van overeenkomst, zijn de bepalingen van deze titel en de voor de andere soort van overeenkomst gegeven bepalingen naast elkaar van toepassing. In geval van strijd zijn de bepalingen van deze titel van toepassing.

  Toelichting

  Een arbeidsovereenkomst

  Een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, in dienst van een andere partij, de werkgever, tegen betaling van loon arbeid verricht. Een arbeidsovereenkomst kan zowel voor bepaalde als voor onbepaalde tijd worden gesloten.

  Vereisten arbeidsovereenkomst

  Er is sprake van een arbeidsovereenkomst als aan een drietal voorwaarden is voldaan:

  1. Er is sprake van het verrichten ‘arbeid’;
  2. Voor de verrichte arbeid wordt ‘loon’ betaald;
  3. Er is een zekere ‘gezagsverhouding’ tussen werkgever en werknemer.
  Arbeid

  Hierbij is van belang dat de werkgever de arbeid persoonlijk moet uitvoeren. Als een werknemer, zonder toestemming van de werkgever, de werkzaamheden door een ander kan (laten) uitvoeren, is geen sprake van een arbeidsovereenkomst. Ook moet de arbeid voor de werkgever van reële economische waarde zijn.

  Loon

  Loon zal in de regel worden uitbetaald als een geldbedrag. Ook is het mogelijk dat (een deel van het) loon wordt uitbetaald ‘in natura’. Bijvoorbeeld als ‘kost en inwoning’. Fooien en onkostenvergoedingen vallen niet onder het begrip loon.

  Gezagsverhouding

  Met een gezagsverhouding wordt een zeker hiërarchie tussen de werkgever en de werknemer bedoeld. Een werknemer is verplicht de opdrachten of aanwijzingen van de werkgever op te volgen. Denk bijvoorbeeld aan het vaststellen van de werktijden en pauzes.

  Duur van een arbeidsovereenkomst

  Een arbeidsovereenkomst kan worden gesloten voor bepaalde of onbepaalde tijd.

  Een contract voor bepaalde tijd vermeld zowel de datum waarop de werknemer in dienst treedt, als de einddatum. De arbeidsovereenkomst eindigt dan ‘van rechtswege’. Dit betekent dat, na de einddatum, het contract automatisch eindigt. Opzegging van een contract voor bepaalde tijd is alleen nodig als dit expliciet in de overeenkomst is opgenomen.

  Bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is geen einddatum afgesproken. Een contract voor onbepaalde tijd kan in de regel alleen eindigen door ontslag.