• Boek 7 Artikel 653 (7:653 BW)

  Concurrentiebeding

  1. Een beding tussen de werkgever en de werknemer waarbij deze laatste wordt beperkt in zijn bevoegdheid om na het einde van de overeenkomst op zekere wijze werkzaam te zijn, is slechts geldig indien:
   1. de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan; en
   2. de werkgever dit beding schriftelijk is overeengekomen met een meerderjarige werknemer.
  2. In afwijking van lid 1, aanhef, en onderdeel a, kan een beding als bedoeld in lid 1 worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, indien uit de bij dat beding opgenomen schriftelijke motivering van de werkgever blijkt dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.
  3. De rechter kan een beding als bedoeld in lid 1 en lid 2:
   1. geheel vernietigen indien het beding, bedoeld in lid 2, niet noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen; of
   2. geheel of gedeeltelijk vernietigen indien in verhouding tot het te beschermen belang van de werkgever, de werknemer door dat beding onbillijk wordt benadeeld.
  4. Aan een beding als bedoeld in lid 1 of lid 2 kan de werkgever geen rechten ontlenen, indien het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.
  5. Indien een beding als bedoeld in lid 1 of lid 2 de werknemer in belangrijke mate belemmert om anders dan in dienst van de werkgever werkzaam te zijn, kan de rechter steeds bepalen dat de werkgever voor de duur van de beperking aan de werknemer een vergoeding moet betalen. De rechter stelt de hoogte van deze vergoeding met het oog op de omstandigheden van het geval naar billijkheid vast. De vergoeding is niet verschuldigd, indien het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer.

  Toelichting

  Het concurrentiebeding

  Een concurrentiebeding verbiedt een werknemer om na afloop van die arbeidsovereenkomst bepaalde concurrerende werkzaamheden te verrichten. Met een concurrentiebeding probeert een werkgever te voorkomen dat de werknemer de kennis en goodwill die hij tijdens het dienstverband heeft opgebouwd kan gebruiken voor een concurrent of voor een eigen concurrerend bedrijf.

  Voorwaarden

  Uit artikel 7:653 BW volgen een aantal voorwaarden waaraan een concurrentiebeding moet voldoen. In de eerste plaats moet een concurrentiebeding worden overeengekomen met een meerderjarige werknemer concurrentiebeding. Daarnaast moet een concurrentiebeding schriftelijk worden overeengekomen. Dit wordt ook wel het schriftelijkheidsvereiste genoemd. Als niet aan beide voorwaarden is voldaan, is een werknemer niet aan het concurrentiebeding gebonden.

  Schriftelijkhiedsvereiste

  Bij het schriftelijkheidsvereiste wordt met name gekeken of een werknemer voldoende kennis heeft kunnen nemen van het concurrentiebeding. Uit de jurisprudentie over het concurrentiebeding kan worden opgemaakt dat aan het vereiste is voldaan als:

  • een werknemer een arbeidsovereenkomst (of ander document) tekent waarin het concurrentiebeding duidelijk staat; of,
  • bij een ondertekende arbeidsovereenkomst (of ander document) naar bijgevoegde arbeidsvoorwaarden wordt verwezen waarin het concurrentiebeding is opgenomen.

  Belangrijk is dat de arbeidsvoorwaarden dan gelijktijdig met het ondertekenen aan de werknemer ter hand moeten zijn gesteld. Dit betekent dat hij de arbeidsvoorwaarden daadwerkelijk moet hebben gekregen, voordat hij zijn contract ondertekende.

  Vernietigen

  In artikel 7:653 lid 4 BW is bepaalt dat een concurrentiebeding niet langer geldt als sprake is van verwijtbaar handelen van de werkgever. Denk bijvoorbeeld aan een onterecht ontslag op staande voet.

  Ook kan de rechter een concurrentiebeding vernietigen, als hij van mening is dat de werknemer onbillijk door het beding wordt benadeeld. Hierbij is sprake van een belangenafweging door de rechter.

  Concurrentiebeding in tijdelijke arbeidsovereenkomst

  In beginsel is een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet geldig. Sinds 1 januari 2015 geldt de regel dat een concurrentie- of relatiebeding in een tijdelijke arbeidsovereenkomst geldig is als het concurrentiebeding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

  Bij zo een beding moet de werkgever schriftelijk motiveren waarom van deze belangen sprake is. Zonder deze schriftelijke motivering is een concurrentie- beding in een tijdelijke arbeidsovereenkomst niet geldig. De rechter toetst een concurrentiebeding in een tijdelijke arbeidscontracten met een concurrentie- of relatiebeding.