Titel 3 – Onrechtmatige daad

Toelichting Jurisprudentie

Tijdelijke regeling verhaalsrechten

De artikelen 165, 166, 169, 171, 173, 174, 175, 176, 177en 185, alsmede de afdelingen 4 van titel 6,4 van titel 11, 1 van titel 14 en 4 van titel 19 van Boek 8 blijven buiten toepassing: bij de vaststelling van het totale bedrag waarvoor aansprakelijkheid naar burgerlijk recht zou bestaan, vereist voor de berekening van… lees meer »

Jurisprudentie

Verbod en rectificatie

Indien iemand door het openbaar maken of laten openbaar maken van een in artikel 194 omschreven mededeling of een ongeoorloofde vergelijkende reclame aan een ander schade heeft toegebracht of dreigt toe te brengen, kan de rechter hem op vordering van die ander niet alleen het openbaar maken of laten openbaar maken van zodanige mededeling of… lees meer »

Jurisprudentie

Aansprakelijkheid electronisch rechtsverkeer

Indien een certificatiedienstverlener een certificaat aan het publiek afgeeft als een gekwalificeerd certificaat als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel ss, van de Telecommunicatiewet, of indien hij voor een zodanig certificaat publiekelijk instaat, en een persoon op grond daarvan handelt in redelijk vertrouwen op: de juistheid, op het tijdstip van afgifte, van alle in het certificaat… lees meer »

Jurisprudentie

Informatiemaatschappij

Degene die diensten van de informatiemaatschappij verricht als bedoeld inartikel 15d lid 3 van Boek 3, bestaande uit het doorgeven van van een ander afkomstige informatie of het verschaffen van toegang tot een communicatienetwerk is niet aansprakelijk voor de doorgegeven informatie, indien hij: niet het initiatief tot het doorgeven van de informatie neemt; niet degene… lees meer »

Jurisprudentie

Bewijslast

Indien een vordering ingevolge artikel 194 of artikel 194a wordt ingesteld tegen iemand die inhoud en inkleding van de mededeling geheel of ten dele heeft bepaald of doen bepalen, rust op hem de bewijslast ter zake van de juistheid of volledigheid van de feiten die in de mededeling zijn vervat of daardoor worden gesuggereerd en… lees meer »

Jurisprudentie

Misleidende mededelingen

Hij die omtrent goederen of diensten die door hem of degene ten behoeve van wie hij handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf worden aangeboden, een mededeling openbaar maakt of laat openbaar maken, handelt onrechtmatig jegens een ander die handelt in de uitoefening van zijn bedrijf, indien deze mededeling in een of meer… lees meer »

Jurisprudentie

Vergelijkende reclame

Onder vergelijkende reclame wordt verstaan elke vorm van reclame waarbij een concurrent dan wel door een concurrent aangeboden goederen of diensten uitdrukkelijk of impliciet worden genoemd. Vergelijkende reclame is, wat de vergelijking betreft, geoorloofd op voorwaarde dat deze: niet misleidend of een misleidende handelspraktijk als bedoeld in de artikelen 193c tot en met 193g is;… lees meer »

Jurisprudentie

Misleidende omissie

Een handelspraktijk is bovendien misleidend indien er sprake is van een misleidende omissie. Een misleidende omissie is iedere handelspraktijk waarbij essentiële informatie welke de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen, wordt weggelaten, waardoor de gemiddelde consument een besluit over een overeenkomst neemt of kan nemen, dat hij anders… lees meer »

Jurisprudentie

Essentiële informatie

In het geval van een uitnodiging tot aankoop is de volgende informatie, voor zover deze niet reeds uit de context blijkt, essentieel als bedoeld inartikel 193d lid 2: de voornaamste kenmerken van het product, in de mate waarin dit gezien het medium en het product passend is; de identiteit en het geografisch adres van de… lees meer »

Jurisprudentie

Commerciële communicatie

Indien er sprake is van commerciële communicatie, reclame of marketing daaronder begrepen, is de informatie genoemd bij of krachtens de volgende artikelen in ieder geval essentieel als bedoeld in artikel 193d lid 2: artikel 15d leden 1 en 2 enartikel 15e lid 1 van Boek 3; artikelen 230m lid 1, onderdelen a, b en c,… lees meer »